img

Kullan?m ?nerileri
Minoxil'den istedi?iniz etkiyi alabilmeniz i?in do?ru kullan?m ?art.

devam?n? oku ?

img

Yorumlar
Minoxil Deri Spreyi hakk?nda yap?lm?? olan yorumlara buradan ula?abilirsiniz.

devam?n? oku ?

img

Galeri
Minoxil Deri Spreyi kullan?c?lar?n?n ?ncesi / sonras? resimlerini inceleyiniz..

devam?n? oku ?

img

Destek
Kullan?m hakk?nda en k?sa sščre i?inde destek alabilirsiniz.

devam?n? oku ?

kullanim
tests

Minoxil.org kullan?m ?nerileri sayesinde art?k daha bilin?liyim.Etkileri g?rmeye ba?lad?m.

Te?ekkščrler Minoxil.org.

M?NOX?L NED?R? M?NOX?D?L NED?R?

Minoksidil, M?NOX?LĄŻin i?erisinde bulunan etken maddenin ad?, M?NOX?L ise ilac?n ticari ad?d?r. Piyasada benzer isimlerle bir?ok ba?ka ticari ščrščn bulunmakla birlikte bunlar aras?nda Sa?l?k Bakanl??? taraf?ndan ila? olarak ruhsatland?r?lm?? tek ščrščn M?NOX?LĄŻdir.

M?NOX?L %2 DER? SPREY? VE M?NOX?L FORTE %5 DER? SPREY?ĄŻN?N FARKI NED?R

Doktor ba?ka tščrlšč kullan?m belirtmedi?i sščrece M?NOX?L 2% (k?rm?z? ambalaj)kad?nlar i?in, M?NOX?L Forte 5% (mavi ambalaj) erkekler taraf?ndan kullan?lmaktad?r. Ancak dermatolog hekimler sa? d?kščlmesi ?iddetli/erkek tipi olan kad?n hastalara M?NOX?L Forte %5 ?nerebildi?i gibi, aksi de mščmkščndščr. ?ki ščrščnščn i?erdi?i etken madde (minoksidil) miktarlar? farkl?d?r. Bu ayr?m?n sebebi kad?n/erkek metabolizmas?ndaki farkl?l?ktan ?ok (ilac?n kana ge?i?i ?ok az oldu?undan sistemik etkileri g?z ard? edilebilir) kad?nlarda yščz b?lgesinde tščylenmeyi artt?rmamas? i?indir.